W związku z Ogólnopolskim Strajkiem w Oświacie, Dyrektor Przedszkola nr 8 im. J.Korczaka w Koszalinie informuje, iż na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz.1189), w zw. z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r., poz. 1575), w zw. z § 5 i 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649 oraz z 2018r. poz.691) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz.69)

 W DNIU 23 KWIETNIA 2019r.

zawiesza się zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w placówce.

Z uwagi na to, że strajkują osoby, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą wyłącznie sprawować opiekę nad dziećmi przedszkolnymi, nie jesteśmy w stanie zapewnić dzieciom ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego, które zgodnie z przepisami może gwarantować jedynie nauczyciel z uprawnieniami wynikajacymi z ww. Rozporządzenia.

Uprzejmie prosimy rodziców o zapewnienie w tym dniu opieki dla dzieci i nieprzyprowadzanie ich do przedszkola.